โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ

ข่าวกิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561, เวลา 15:33 น. 661 ครั้ง นายเอกนรินทร์

แผนกวิชาการบัญชีจัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย  ในวันที่  31  

กรกฎาคา  2561  นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากแห่งเรียนรู้จริง